Andreae Filters – Starter

Thiết Kế của Andreae

Biểu diễn

Tải Trọng Hiệu quả

Sơn Mài

Chất rắn cao

Thành Phần Sinh Học Sợi Tổng Hợp

Andreae Starter là một bộ lọc cường độ thấp dành cho các hoạt động trong phòng phun có ít yêu cầu nhất. Được phát triển với mức độ kỳ vọng tương tự như các bộ lọc Original Andreae, Starter được làm bằng 2 lớp giấy “kraft”, được đục lỗ, xếp nếp và dán lại với nhau.
Sản phẩm lý tưởng cho việc sử dụng bình thường các phòng phun và là cách tuyệt vời để bắt đầu với phạm vi sản phẩm bộ lọc Andreae.

Tải Trọng [kg/m2]

Sơn Mài 2.04

Chất rắn cao 2.45

Sợi Tổng Hợp 2.66

Hiệu quả %

Sơn Mài 93.10

Chất rắn cao 98.20

Sợi Tổng Hợp 97.80

Vận tốc không khí được đề nghị

0.5 to 1 m/s

Mức sụt áp suất tại/bằng:

0.5m/s 20pa

0.75m/s 30pa

1.0m/s 40pa

Mức sụt áp suất khuyến nghị tối đa:

128pa (có thể lên tới 256)